;

TÜRKMEDYA KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (Kanun) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında; veri sorumlusu T Medya Yatırım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ve TürkMedya çatısı altında yer alan grup şirketlerin faaliyet gösterdiği bina ve tesislerde kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine dair usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Şirket tarafından yürütülen kamera ile izleme ve kayıt altına alma faaliyeti, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ait yönetmeliğe uygun ve Şirketimizin meşru menfaatine dayalı hukuki sebebe dayalı olarak sürdürülmektedir. Şirket binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, giriş güvenlik alanı, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, bahçe, açık ofis alanları ve kat koridorları hizmet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Şirket İdari İşler birimi tarafından denetlenmektedir. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (Örneğin, çalışma odaları giyinme-soyunma odaları, tuvaletler vb.) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Kamera ile izleme ve kayıt altına alma faaliyeti ile kişisel verileriniz;

*Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi *Şirket’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması *Şirket çalışanların, müşteri/ziyaretçi/konuk ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunması *Olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi amacıyla Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 6698 sayılı yasa m.5/2-f uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel Verileriniz elektronik ve dijital yöntemlerle güvenli şekilde işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve yöntemlerle yukarıda belirtilen hukuki sebebe dayanılarak günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt altına alınarak işlenmektedir.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri kapsamında hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki uyuşmazlık olması halinde savcılık, mahkeme, kolluk birimleri gibi adli ve idari merciilere, iş ortaklarına yukarıda belirtilen amaçlarla aktarabilecektir. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK kapsamındaki hak ve talepleriniz hakkında veri sorumlusu T Medya Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. ile iletişime geçmek için; KVKK’nın 11. maddesi ile Veri Sorumlusu’na Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği uyarınca dilekçe ile KVK Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile Atatürk Mah. Bahariye Cad. No:31 Küçükçekmece/ İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak göndermeniz gerekmektedir. Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup, yetkisiz üçüncü kişilerin yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişisel Veri sahibi KVK’dan doğan haklarını kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarını içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.