;

TÜRKMEDYA ZİYARETÇİLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İş bu aydınlatma metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (Kanun) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında; veri sorumlusu olarak T Medya Yatırım Sanayi Tic. A.Ş.’ nin (Şirket) ve Türkmedya çatısı altında faaliyet gösteren diğer tüm Şirketler tarafından, şirket güvenliğinin sağlanması amacıyla, Şirket binalarında ve tesislerinde misafir/ziyaretçi/taşeron personel girişi esnasında isim, soy isim ve kimlik bilgilerinin elde edilmesi hususunda veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Ziyaretçi/konuk olarak tarafınızdan doğrudan elde edilen kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, CCTV (Kapalı Devre Televizyon) kamera sistemi kayıtları, log kayıtları, ziyaretçi kayıtları, ofis, stüdyo ve tesislere giriş ve çıkış kayıtları gibi veriler; denetim faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, şirketlere ait yerleşke ve/veya tesislerin güvenliğinin temini ziyaretçi/konuk kayıtlarının oluşturulması ve takibi, şirketler ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuku teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi bilgi güvenliği araçlarına işlenmesi denetim ve icrası bilgi teknolojileri alt yapısını oluşturması ve yönetilmesi ziyaretçilerin/konukların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi amaçlarıyla doğru orantılı olarak kanunun 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; veri kayıt sistemine kaydedilmekte ve yine aynı kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kolluk kuvvetlerine, mahkemelere, icra müdürlüklerine, kanunun yetkili kamu kurumlarına özel kişi veya kuruluşlar ile ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek - tüzel kişilere, yurt içinde veya yurt dışında aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirket binalarımıza girişiniz ve çıkışınız esnasında tutulan ziyaretçi kaydı veya yerleşkemizde yer alan kameralar aracılığıyla toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ait yönetmelik ile Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan diğer yükümlülükler ve güvenliğin sağlanması kapsamında tutulmaktadır.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerin münhasıran, özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. KVKK kapsamındaki hak ve talepleriniz hakkında veri sorumlusu T Medya Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. ile iletişime geçmek için; KVKK’nın 11. maddesi ile Veri Sorumlusu’na Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği uyarınca dilekçe ile KVK Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile Atatürk Mah. Bahariye Cad. No:31 Küçükçekmece/ İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak göndermeniz gerekmektedir. Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup, yetkisiz üçüncü kişilerin yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişisel Veri sahibi KVK’dan doğan haklarını kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarını içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.