;

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı Dinamik Radyo Televizyon Anonim Şirketi
Mersis Numarası 0297-0571-0700-0019
İletişim Atatürk Mh. Bahariye Cd. No: 31 İkitelli-Küçükçekmece/İstanbul
Tel 0(212) 473 2000 / Fax: 0(212) 473 2145
Merkezi Atatürk Mh. Bahariye Cd. No: 31 İkitelli-Küçükçekmece/İstanbul
Taahhüt Edilen Sermaye 109.000.000,00 ₺
Ödenen Sermaye 109.000.000,00 ₺
Yönetim Kurulu Başkanı ZEKİ YEŞİLDAĞ
Bağımsız Denetçi Final Bağımsız Denetim Müşavirlik Anonim Şirketi AŞ.
Kozyatağı Vergi Dairesi / 3880714903
Ataşehir/İSTANBUL

Kişisel Verilerin Korunması - Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. DİNAMİK RADYO TELEVİZYON A.Ş. nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.


1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

DİNAMİK RADYO TELEVİZYON A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; bu nedenle, sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, üyelerimizin, internet sitesi, mobil uygulamalar, santral, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesin de açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel Bu veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır

Bu kapsamda kişisel verileriniz, DİNAMİK RADYO TELEVİZYON A.Ş. adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
 • Çalışanlarımız, müşteri hizmetleri kanallarımız,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

DİNAMİK RADYO TELEVİZYON A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatı ile santralimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; açık rızanız ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde DİNAMİK RADYO TELEVİZYON A.Ş.’nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle, grup şirketleri veya işbirliği yaptığı şirketlerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

DİNAMİK RADYO TELEVİZYON A.Ş. müşterilerinin hizmetlerimizden faydalanabilmesi, üyelerimizin/ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek, güncellemek, pazar araştırmaları ve istatiksel çalışmalar yapabilmek, reklam ve pazarlama faaliyetlerimizi yürütebilmek ve geliştirmek, pazarlama stratejilerimizi belirlemek, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak, anket, yarışma, promosyon ve sponsorluklar, iş başvurularını değerlendirmek, kurumsal iletişimi sağlamak, şirket ile iş ilişkisinde bulunan kişiler ile irtibat sağlamak, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, DİNAMİK RADYO TELEVİZYON A.Ş. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.


3. Kişisel Verilerin Aktarılması

DİNAMİK RADYO TELEVİZYON A.Ş. söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, doğrudan veya dolaylı bağlı olduğu grup şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden veri sahiplerinin faydalanabilmesi, müşteri ve izleyicilerimizi tanımak, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda tercihlerinizi ve kullanım alışkanlarınızı anlamak, buna ilişkin araştırma, bilgilendirme yapabilmek, pazarlama ve reklam çalışmalarımızı şekillendirmek, şirket stratejimizi belirlemek, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız ve paydaşlarımız kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, Şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.


4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

DİNAMİK RADYO TELEVİZYON A.Ş. ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

 • a) DİNAMİK RADYO TELEVİZYON A.Ş. nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
 • b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
 • c) DİNAMİK RADYO TELEVİZYON A.Ş.’nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 • g) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma haklarına sahipsiniz.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kişisel Veri Sahibi, Kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurul'u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Atatürk Mah. Bahariye Cad. No:31 Küçükçekmece/ İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak gönderebilecektir.

Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup, yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Veri sahibi KVK’dan doğan haklarını kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarını içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.